Regulamin letniego i zimowego wypoczynku dzieci

Regulamin letniego i zimowego wypoczynku dzieci – organizowanego na terenie Wrocławskiego Toru Wyścigów Konnych - Partynice


Miejsce wypoczynku dzieci: Wrocławski Tor Wyścigów Konnych,
ul. Zwycięska 2 we Wrocławiu.

 1. Regulamin obowiązuje wszystkich uczestników letniego i zimowego wypoczynku dzieci zwanego dalej „wypoczynkiem”.
 2. Zgłoszenie i opłaty na wypoczynek organizowany przez Wrocławski Tor Wyścigów Konnych Partynice ul. Zwycięska 2 przyjmowane są przez stronę www.bilety.torpartynice.pl - na dwa tygodnie przed rozpoczęciem turnusu należy dostarczyć kartę kwalifikacyjną dziecka/oryginał/.
 3. Uczestnicy przyjmowani są w systemie tygodniowym – 5 dniowym.
 4. O kwalifikacji decyduje kolejność kompletnych zgłoszeń (karta kwalifikacyjna oraz wpłata za udział dziecka w wypoczynku + wypełnione upoważnienie – załącznik nr 1 do „ Regulaminu letniego i zimowego wypoczynku dzieci organizowanego na terenie Wrocławskiego Toru Wyścigów Konnych – Partynice”).
 5. Zgłoszenie do udziału w wypoczynku oznacza akceptację niniejszego regulaminu przez Rodziców/Opiekunów prawnych oraz akceptację Regulaminów obowiązujących w WTWK:
  1. Regulaminu jazd konnych;
  2. Regulaminu Krytej Ujeżdżalni;
  3. Regulaminu WTWK - Partynice.
 6. Uczestnicy zimowego wypoczynku przebywają pod stałą opieką wychowawców od godz. 8.00 do godz. 16:00. Uczestnicy letniego wypoczynku przebywają pod stałą opieką wychowawców od godz. 8.00 do godz. 16:00. Rodzice/Opiekunowie prawni zobowiązani są do punktualnego przywiezienia dziecka na zbiórkę oraz jego odbioru po zakończeniu zajęć.
 7. Rodzice/Opiekunowie prawni są odpowiedzialni za bezpieczną drogę dziecka do placówki i z powrotem.
 8. Dowóz i odbiór dziecka - uczestnika wypoczynku odbywa się we własnym zakresie i na własny koszt Rodziców/Opiekunów prawnych.
 9. Rodzice/Opiekunowie mają obowiązek zgłoszenia odbioru dziecka z miejsca wypoczynku u wychowawcy lub kierownika ferii wypoczynku.
 10. Dziecko może odebrać osoba upoważniona, legitymująca się dokumentem tożsamości na podstawie upoważnienia złożonego przez Rodzica/Opiekuna u Kierownika wypoczynku. Druk upoważnienia (załącznik nr 1 do Regulaminu) należy wypełnić razem z kartą informacyjną uczestnika wypoczynku i przekazać Kierownikowi wypoczynku. W przypadku zmiany osób upoważnionych Rodzic/Opiekun zobowiązany jest o dostarczenie zaktualizowanego upoważnienia.
 11. Wrocławski Tor Wyścigów Konnych – Partynice nie wyraża zgody na opuszczanie miejsca wypoczynku przez dziecko bez obecności Rodzica/Opiekuna Prawnego lub osoby upoważnionej do odbioru.
 12. W przypadku choroby i konieczności wycofania dziecka – uczestnika wypoczynku zwrot opłaty w wysokości 80% za turnus może nastąpić jedynie w przypadku okazania zaświadczenia lekarskiego, przedłożonego najpóźniej w dniu poprzedzającym rozpoczęcie się turnusu. W pozostałych przypadkach wniesiona wcześniej opłata nie podlega zwrotowi.
 13. Uczestnicy wypoczynku mają prawo do:
  1. spokojnego wypoczynku,
  2. uczestniczenia we wszystkich programowych zajęciach, organizowanych podczas danego turnusu,
  3. korzystania ze wszystkich urządzeń i sprzętów niezbędnych do realizacji programu wypoczynku,
  4. uzyskania niezbędnej pomocy od wychowawcy lub kierownika wypoczynku.
 14. Uczestnicy wypoczynku mają obowiązek:
  1. podporządkowania się poleceniom wychowawcy, kierownika wypoczynku i instruktora prowadzącego zajęcia,
  2. przestrzegania ramowego harmonogramu dnia,
  3. uczestniczenia w programowych zajęciach,
  4. posiadania odpowiedniego obuwia, odzieży w trakcie zajęć poza jeździeckich oraz ochronnego nakrycia głowy (kasku jeździeckiego) w trakcie zajęć jazdy konnej,
  5. w przypadku nie posiadania własnego ochronnego nakrycia głowy (kasku jeździeckiego) podczas jazd konnych WTWK – Partynice zapewni ochronne nakrycie głowy dla każdego uczestnika jazd konnych w ramach wypoczynku,
  6. postępowania zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami kultury i etyki,
  7. przestrzegania zasad higieny osobistej, dbania o dobrą atmosferę w grupie,
  8. szanowania rzeczy własnych i pozostałych uczestników wypoczynku,
  9. przestrzegania ogólnych zasad BHP i ppoż. obowiązujących na obiekcie,
  10. natychmiastowego powiadomienia wychowawcy lub kierownika wypoczynku o zaistniałych problemach i wypadkach,
  11. zapoznania się wraz z Rodzicami/Opiekunami prawnymi z programem i Regulaminem letniego i zimowego wypoczynku dzieci - organizowanego na terenie Wrocławskiego Toru Wyścigów Konnych - Partynice Za umyślne szkody wyrządzone przez dziecko, materialnie odpowiedzialni są Rodzice / Opiekunowie prawni.
 15. Samowolne oddalenie się Dziecka od wychowawców, nie wykonywanie ich poleceń, jak również nieprzestrzeganie regulaminów będzie karane upomnieniem, a w ostateczności wykluczeniem uczestnika z udziału w wypoczynku.
 16. Opłata za wypoczynek, w przypadku karnego wykluczenia uczestnika, nie będzie zwracana.
 17. Organizator wypoczynku zobowiązuje się do zapewnienia:
  1. 1 ciepłego posiłku dziennie,
  2. napojów podczas zajęć,
  3. wykwalifikowanej opieki pedagogicznej oraz kadry instruktorskiej do zajęć sportowych i edukacyjnych,
  4. realizacji zajęć zgodnych z programem wypoczynku,
  5. materiałów edukacyjnych do zajęć,
  6. natychmiastowego powiadomienia Rodziców/Opiekunów prawnych uczestnika wypoczynku o zaistniałych wypadkach, urazach, problemach wychowawczych,
  7. infrastruktury do realizacji programu wypoczynku z zachowaniem zasad BHP i ppoż.
 18. Organizator nie odpowiada materialnie za rzeczy wartościowe przyniesione na zajęcia przez uczestników wypoczynku.
 19. Organizator wypoczynku zastrzegają sobie prawo do niewielkich zmian w programie wypoczynku podyktowanymi szczególnymi względami, na które organizatorzy nie mają wpływu.
 20. W przypadkach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego oraz wewnętrzne regulaminy i przepisy Wrocławskiego Toru Wyścigów Konnych Partynice.
 21. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.