Regulamin prowadzenia zajęć

REGULAMIN PROWADZENIA ZAJĘĆ REKREACYJNYCH NA WROCŁAWSKIM TORZE WYŚCIGÓW KONNYCH - PARTYNICE

 1. Zajęcia prowadzone są na terenie Wrocławskiego Toru Wyścigów Konnych Partynice.
 2. Zajęcia rekreacyjne prowadzone są wg harmonogramu jazd dostępnego na stronie bilety.torpartynice.pl.
 3. Zapisy na zajęcia odbywają się on-line za pośrednictwem strony internetowej bilety.torpartynice.pl.
 4. W zajęciach rekreacyjno – sportowych (jazda konna) mogą uczestniczyć wyłącznie osoby (dotyczy zarówno osób pełnoletnich i niepełnoletnich), które nie mają przeciwwskazań lekarskich do uczestniczenia w takich zajęciach.
 5. Osoba, dokonująca zakupu biletu wstępu na zajęcia dla osoby niepełnoletniej, tym samym potwierdza, że:
  • jest osobą upoważnioną do zapisania osoby niepełnoletniej na zajęcia
  • wyraża zgodę na podejmowanie przez szkoleniowca, w przypadku nieobecności opiekuna prawnego osoby niepełnoletniej, decyzji co do działań, które należy podjąć, w sytuacjach związanych z zagrożeniem zdrowia i życia osoby niepełnoletniej biorącej udział w zajęciach.
  • akceptuje, że podczas realizowanych zajęć za bezpieczeństwo dziecka odpowiada instruktor zajęć zatrudniony przez WTWK-Partynice.
 6. Klient kupując bilet na zajęcia oświadcza, że jest świadomy, iż jazda konna jest zaliczana do grupy sportów ekstremalnych i wiąże się z dużym ryzykiem kontuzji.
 7. Opłaty za usługi oferowane przez Wrocławski Tor Wyścigów Konnych – Partynice są wyszczególnione w cenniku, będącym załącznikiem do Zarządzenia Prezydenta Wrocławia nr 7485/17 z dnia 12 lipca 2017r.
 8. Zajęcia z jazdy konnej prowadzi instruktor posiadający stosowne uprawnienia - co najmniej instruktora rekreacji ruchowej ze specjalnością jazda konna.
 9. Dopuszcza się możliwość prowadzenia koni podczas zajęć przez przeszkolone osoby, które ukończyły 14 lat, pod kontrolą instruktora z uprawnieniami.
 10. Jazdy odbywają się na odpowiednio przygotowanych kucach i dużych koniach rekreacyjnych, które są dobierane przez instruktora dla uczestników zajęć w zależności od stopnia zaawansowania.
 11. Jazdy konne odbywają się w zależności od pogody i stopnia zaawansowania uczestników na krytej ujeżdżali, otwartym placu lub w terenie.
 12. W zajęciach uczestniczą dzieci od 3 roku życia, młodzież i dorośli pod warunkiem, że nie posiadają przeciwskazań zdrowotnych do uprawiania jazdy konnej (w razie jakichkolwiek wątpliwości niezbędna jest konsultacja lekarska).
 13. Każdy uczestnik zajęć z jazdy konnej powinien w czasie zajęć mieć na sobie odpowiedni strój do jazdy konnej zgodny z wymogami bezpieczeństwa, tj.: kask z trójpunktowym zapięciem, buty z niewysokim obcasem oraz spodnie chroniące nogi przed otarciami. Dodatkowo zalecane jest stosowanie czapsów chroniących nogi przed otarciami i rękawiczek. Wrocławski Tor Wyścigów Konnych udostępnia uczestnikom zajęć na czas zajęć ochronne nakrycie głowy.
 14. Ze względów bezpieczeństwa uczestnicy mają obowiązek związywania włosów oraz zdejmowania biżuterii (zwłaszcza pierścionków, długich kolczyków etc.) podczas zajęć.
 15. Obowiązuje bezwzględny nakaz jazdy w ochronnym kasku posiadającym sprawne trójpunktowe zapięcie. Osoby nie stosujące się do powyższego zalecenia nie zostaną dopuszczone do udziału w zajęciach.
 16. W przypadku zajęć indywidualnych (lonża, treningi indywidualne) spóźnienia powyżej 15 minut, a w przypadku zajęć grupowych każde spóźnienie, może skutkować odmową przeprowadzenia zajęć przez instruktora.
 17. Uczestnik zajęć z jazdy konnej nie może bez wyraźnej zgody instruktora lub pracownika stajni:
  • wchodzić do boksów, w których znajdują się konie,
  • wyprowadzać koni z boksów,
  • dokarmiać koni (na ewentualne nagradzanie koni smakołykami należy uzyskać zgodę instruktora).
 18. W czasie zajęć każdy uczestnik zobowiązany jest do wykonywania poleceń i wskazówek instruktora, przy zachowaniu pełnej ostrożności i nie stwarzaniu sytuacji niebezpiecznych dla siebie, innych uczestników oraz koni.
 19. Każdy uczestnik zajęć lub osoba przebywająca na terenie stajni i ujeżdżalni ma obowiązek przestrzegania obowiązujących zasad bezpieczeństwa w tym obowiązujących Regulaminów Stajni, Krytej Ujeżdżalni i Placów treningowych.
 20. Osoby będące pod wpływem alkoholu lub środków odurzających nie zostaną dopuszczone do zajęć.
 21. Za zakwalifikowanie uczestnika do udziału w konkretnych zajęciach każdorazowo odpowiada instruktor.
 22. W sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia uczestnika, instruktor zobowiązany jest niezwłocznie wezwać pogotowie ratunkowe oraz powiadomić opiekuna prawnego uczestnika (jeśli jest to osoba niepełnoletnia). Do czasu przyjazdu odpowiednich służb instruktor zapewnia poszkodowanemu pierwszą pomoc przedmedyczną.
 23. Wrocławski Tor Wyścigów Konnych – Partynice nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy i przedmioty wartościowe pozostawione przez uczestnika na terenie obiektu bez jego nadzoru.
 24. Wrocławski Tor Wyścigów Konnych – Partynice nie zapewnia ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków uczestnikom zajęć. Zalecane jest posiadanie przez uczestników własnego ubezpieczenie NNW.
 25. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy zgłaszać droga elektroniczną na adres rekreacja@torpartynice.pl