Regulamin sprzedaży biletów

Regulamin sprzedaży biletów online 
Wyższej Szkółki Jazdy 
Wrocławskiego Toru Wyścigów Konnych – Partynice

 1. Warunkiem skorzystania z systemu internetowej sprzedaży jest:
  • zaakceptowanie niniejszego Regulaminu, które jednocześnie stanowi oświadczenie woli 
   i stwarza prawne zobowiązania między Kupującym, a Wrocławskim Torem Wyścigów Konnych – Partynice, z siedzibą przy ul. Zwycięskiej 2 we Wrocławiu, NIP 899-274-59-01 REGON 022204984
  • spełnienie wymaganych procedur zakupu na stronie bilety.torpartynice.pl , czyli:
   1. wprowadzenie danych Kupującego,
   2. wybór dnia oraz rodzaju zajęć,
   3. sprawdzenie poprawności wprowadzonych danych,
   4. potwierdzenie dokonania zamówienia oraz otrzymanie drogą elektroniczną potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez WTWK Partynice.
 1. System sprzedaży internetowej jest bezpłatną usługą automatyczną i umożliwia zakup biletu wstępu na zajęcia. Zakupu biletu wstępu na zajęcia może dokonać wyłącznie osoba pełnoletnia.
 2. Warunkiem sprzedaży internetowej biletów jest opłacenie zamówienia przez Kupującego. Opłata niepotwierdzona przez bank Kupującego w ciągu 2 godzin od chwili złożenia zamówienia powoduje automatyczne anulowanie zamówienia. Płatności za bilety są obsługiwane za pośrednictwem portalu www.payu.pl przez firmę PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Marcelińska 90. Brak bankowego potwierdzenia, o którym mowa wyżej powoduje, iż pieniądze pobrane przez operatora płatności mogą być wykorzystane przy kolejnym zakupie lub zwrócone. Kupujący jest informowany o sposobie postępowania w danej sytuacji przez PayU S.A., pocztą elektroniczną - kontakt: pomoc@payu.pl lub tel. 61 630 60 05.
 3. Ceny biletów podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 4. Aby otrzymać fakturę VAT należy w procesie zamawiania zaznaczyć opcję Faktura VAT oraz podać poprawne dane niezbędne do jej wystawienia.
 5. Poprzez rejestrację w systemie sprzedaży internetowej Kupujący wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych przez WTWK Partynice, w celu realizacji zamówienia, niezbędnego kontaktu z kupującym oraz w celu wszelkich działań niezbędnych do funkcjonowania systemu sprzedaży biletów. Wszelkie dane osobowe otrzymywane w ramach sprzedaży biletów są wykorzystywane w celu wykonania umowy sprzedaży biletów.
 6. WTWK Partynice nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania nieprawdziwych lub błędnych danych w formularzu zamówienia.
 7. WTWK Partynice nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia transmisji danych w trakcie dokonywania zakupu.
 8. System sprzedaży internetowej umożliwia zakup biletu wstępu na zajęcia najwcześniej na dzień następujący po dniu, w którym dokonywany jest zakup biletu.. WTWK Partynice zastrzega sobie możliwość zakończenia sprzedaży internetowej w każdej chwili bez podawania przyczyn.
 9. Brak możliwości zakupu biletu za pośrednictwem systemu sprzedaży internetowej nie oznacza braku możliwości zakupu biletu w kasie WTWK Partynice.
 10. Wszystkie informacje dotyczące przebiegu realizacji zamówienia przekazywane będą drogą elektroniczną.
 11. Klient drukuje bilet po potwierdzeniu realizacji zamówienia przez WTWK Partynice.
 12. Bilet ważny jest w dniu terminu zajęć. Zakupiony karnet ważny jest przez okres 45 dni od daty zakupu karnetu. Niewykorzystany bilet lub karnet nie podlega zwrotowi ani wymianie.
 13. Wszystkie informacje na temat zajęć Wyższej Szkółki Jazdy Partynice w tym: cennika, zniżek, ofert specjalnych, godzin pracy kas biletowych i inne, opublikowane są na stronie bilety.torpartynice.pl
 14. Sprzedaż biletów w zakresie zamówienia i płatności drogą internetową podlega fiskalizacji, 
  w związku z czym kupujący drogą elektroniczną otrzymuje dowód zapłaty.
 15. Osoby dokonujące płatności za pośrednictwem banku zagranicznego winny uwzględnić koszty pośrednictwa bankowego, gdyż tylko pełna zapłata w wyznaczonym terminie gwarantuje realizację zamówienia przez WTWK Partynice.
 16. WTWK Partynice może odmówić udziału w zajęciach osobom:
  • znajdującym się pod wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub  innych podobnie działających środków,
  • posiadającym broń lub inne przedmioty zagrażające życiu, 
  • zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającym zagrożenie  bezpieczeństwa lub porządku zajęć.
  • spóźnionym na zajęcia.
   W przypadkach określonych w niniejszym punkcie WTWK Partynice nie zwraca kosztów zakupionych biletów.
 17. Zwrot kosztu biletu uiszczonego przez system internetowej sprzedaży możliwy jest w przypadku nieodbycia się zajęć z przyczyn leżących po stronie WTWK.
 18. Na podstawie art. 38 pkt 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 683 z późn. zmianami) prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umowy o świadczenie usług związanych z wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi.
 19. Zmiana terminu zajęć może nastąpić jedynie z przyczyn zdrowotnych dotyczących uczestnika zajęć uniemożliwiających jego udział w tych zajęciach i jest możliwa tylko i wyłącznie w przypadku zajęć wykupionych w ramach karnetu, jeżeli w dacie ważności karnetu dostępne są wolne miejsca na zajęciach. Zmiana terminu musi zostać zgłoszona drogą elektroniczną na adres rekreacja@torpartynice.pl najpóźniej na 24 godziny przed ustalonym terminem zajęć.
 20. Reklamacje należy zgłaszać drogą elektroniczną na adres rekreacja@torpartynice.pl. Czas rozpatrzenia reklamacji wynosi 14 dni.
 21. Poprzez rejestrację w systemie sprzedaży internetowej kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez WTWK-Partynice, w celu realizacji zamówienia, niezbędnego kontaktu z kupującym oraz w celu wszelkich działań niezbędnych do funkcjonowania systemu sprzedaży biletów. Wszelkie dane osobowe uzyskiwane przez WTWK-Partynice w ramach sprzedaży biletów są wykorzystywane w celu wykonania umowy sprzedaży biletów jak również za zgodą osoby udostępniającej dane osobowe w celach przekazywania informacji o promocjach oferowanych przez WTWK-Partynice - przy zachowaniu zasad określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zmianami) oraz w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz.U. z 2017 r., poz. 1219 z późn. zmianami). Każda osoba udostępniająca swoje dane osobowe ma prawo dostępu do nich, jak również do ich poprawiania i uaktualniania na warunkach określonych w Ustawie o ochronie danych osobowych przywoływanej powyżej. Administratorem danych osobowych jest WTWK-Partynice we Wrocławiu.
 22. Regulamin sprzedaży biletów obowiązuje od 19 marca 2018 roku.