Regulamin sprzedaży biletów

Załącznik nr 1
do zarządzania nr 8/2019
z dnia 30-11- 2021 roku

Regulamin sprzedaży biletów online
Wyższej Szkółki Jazdy
Wrocławskiego Toru Wyścigów Konnych – Partynice

 1. Warunkiem skorzystania z systemu internetowej sprzedaży jest:
  1. zaakceptowanie niniejszego Regulaminu, które jednocześnie stanowi oświadczenie woli i stwarza prawne zobowiązania między Kupującym, a Wrocławskim Torem Wyścigów Konnych – Partynice, z siedzibą przy ul. Zwycięskiej 2 we Wrocławiu, NIP 899-274-59-01 REGON 022204984
  2. spełnienie wymaganych procedur zakupu na stronie bilety.torpartynice.pl , czyli:
   1. wprowadzenie danych Kupującego,
   2. wybór dnia oraz rodzaju zajęć,
   3. sprawdzenie poprawności wprowadzonych danych,
   4. potwierdzenie dokonania zamówienia oraz otrzymanie drogą elektroniczną potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez WTWK Partynice.
 2. System sprzedaży internetowej jest bezpłatną usługą automatyczną i umożliwia zakup biletu wstępu na zajęcia. Zakupu biletu wstępu na zajęcia może dokonać wyłącznie osoba pełnoletnia.
 3. Warunkiem sprzedaży internetowej biletów jest opłacenie zamówienia przez Kupującego. Opłata niepotwierdzona przez bank Kupującego w ciągu 2 godzin od chwili złożenia zamówienia powoduje automatyczne anulowanie zamówienia. Płatności za bilety są obsługiwane za pośrednictwem portalu www.payu.pl przez firmę PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Grunwaldzka 186. Brak bankowego potwierdzenia, o którym mowa powyżej powoduje, iż pieniądze pobrane przez operatora płatności mogą być wykorzystane przy kolejnym zakupie lub zwrócone. Kupujący jest informowany o sposobie postępowania w danej sytuacji przez PayU S.A., pocztą elektroniczną - kontakt: help@payu.pl.
 4. Ceny biletów podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 5. Aby otrzymać fakturę VAT należy w procesie zamawiania zaznaczyć opcję „Faktura VAT” oraz podać poprawne dane niezbędne do jej wystawienia.
 6. WTWK Partynice nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania nieprawdziwych lub błędnych danych w formularzu zamówienia.
 7. WTWK Partynice nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia transmisji danych w trakcie dokonywania zakupu.
 8. System sprzedaży internetowej umożliwia zakup biletu wstępu na zajęcia najwcześniej na dzień następujący po dniu, w którym dokonywany jest zakup biletu.. WTWK Partynice zastrzega sobie możliwość zakończenia sprzedaży internetowej w każdej chwili bez podawania przyczyn.
 9. Brak możliwości zakupu biletu za pośrednictwem systemu sprzedaży internetowej nie oznacza braku możliwości zakupu biletu w kasie WTWK Partynice po wcześniejszej telefonicznej rezerwacji terminu (nie dotyczy wypoczynku zimowego i letniego).
 10. Wszystkie informacje dotyczące przebiegu realizacji zamówienia przekazywane będą drogą elektroniczną.
 11. Bilet ważny jest w dniu terminu zajęć. Zakupiony karnet ważny jest przez okres 45 dni od daty zakupu karnetu z zastrzeżeniem postanowień punktu 13. Niewykorzystany bilet lub karnet nie podlega zwrotowi ani wymianie (nie dotyczy wypoczynku zimowego i letniego).
 12. Karnet zakupiony po dniu 15 listopada każdego roku traci swoją ważność z końcem roku kalendarzowego.
 13. Wszystkie informacje na temat zajęć Wyższej Szkółki Jazdy Partynice w tym: cennika, zniżek, ofert specjalnych, godzin pracy kas biletowych i inne, opublikowane są na stronie bilety.torpartynice.pl
 14. Sprzedaż biletów w zakresie zamówienia i płatności drogą internetową podlega fiskalizacji, w związku z czym kupujący drogą elektroniczną otrzymuje dowód zapłaty.
 15. Osoby dokonujące płatności za pośrednictwem banku zagranicznego winny uwzględnić koszty pośrednictwa bankowego, gdyż tylko pełna zapłata w wyznaczonym terminie gwarantuje realizację zamówienia przez WTWK Partynice.
 16. WTWK Partynice może odmówić udziału w zajęciach osobom:
  1. znajdującym się pod wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków,
  2. posiadającym broń lub inne przedmioty zagrażające życiu,
  3. zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającym zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku zajęć.
  4. spóźnionym na zajęcia.
   W przypadkach określonych w niniejszym punkcie WTWK Partynice nie zwraca kosztów zakupionych biletów.
 17. Zwrot kosztu biletu uiszczonego przez system internetowej sprzedaży możliwy jest w przypadku odwołania zajęć z przyczyn leżących po stronie WTWK.
 18. Na podstawie art. 38 pkt 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U.2020.287 t.j. z dnia 2020.02.21 prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umowy o świadczenie usług związanych z wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi.
 19. Zmiana terminu zajęć może nastąpić jedynie z przyczyn zdrowotnych dotyczących uczestnika zajęć uniemożliwiających jego udział w tych zajęciach i jest możliwa tylko i wyłącznie w przypadku zajęć wykupionych w ramach karnetu, jeżeli w dacie ważności karnetu dostępne są wolne miejsca na zajęciach. Zmiana terminu musi zostać zgłoszona drogą elektroniczną na adres rekreacja@torpartynice.pl najpóźniej na 24 godziny przed ustalonym terminem zajęć (nie dotyczy wypoczynku letniego i zimowego)
 20. Reklamacje należy zgłaszać drogą elektroniczną na adres rekreacja@torpartynice.pl. Czas rozpatrzenia reklamacji wynosi 14 dni.
 21. Obowiązek informacyjny:
  1. Administratorem danych osobowych jest:
   Wrocławski Tor Wyścigów Konnych – Partynice
   ul. Zwycięska 2, 53-033 Wrocław
   tel: 71 339 83 64, email: biuro@torpartynice.pl
   Administrator prowadzi operacje przetwarzania danych osobowych, jak również danych osobowych osób, które zostały zapisane na zajęcia, będące przedmiotem zamówienia.
  2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych: e-mail: iod@torpartynice.pl.
  3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zamówienia, niezbędnego kontaktu z Kupującym oraz w celu wszelkich działań niezbędnych do funkcjonowania systemu sprzedaży biletów, marketingu bezpośredniego własnych usług jak również za zgodą osoby udostępniającej dane osobowe - w celach przekazywania informacji o promocjach oferowanych przez WTWK-Partynice, obrony przed roszczeniami oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń.
  4. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a, b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04), ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2020.344 t.j. z dnia 2020.03.03) oraz inne akty prawne, w szczególności Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.
  5. Dane osobowe mogą być przetwarzane również przez odbiorców danych, z którymi Administrator zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w szczególności w zakresie obsługi informatycznej, prawnej, kadrowej, księgowej, ochrony osób i mienia lub ochrony danych osobowych.
  6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji usług. W przypadku niepodania danych, realizacja usług jest niemożliwa. W pozostałym zakresie dane osobowe mogą być przetwarzane na podstawie udzielonej zgody lub na podstawie innych przesłanek dopuszczalności przetwarzania wskazanych w art. 6 RODO.
  7. Kupujący posiada prawo do:
   1. żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz powiadomienia odbiorców danych o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych lub ograniczeniu przetwarzania;
   2. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
   3. przenoszenia danych osobowych;
   4. otrzymywania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;
   5. wniesienia skargi do organu nadzorczego
   6. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych
  8. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
  9. W przypadku wyczerpania przesłanek zawartych w przepisach art. 6 ust. 1 lit. a RODO, Kupującemu przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  10. Dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia realizowania usługi oraz przez wymagany w świetle obowiązującego prawa okres po jego wygaśnięciu, w celu archiwizowania danych lub ochrony przed roszczeniami i w celu ich dochodzenia.
 22. Regulamin sprzedaży biletów obowiązuje od 1 grudnia 2021 roku.